Ochrana soukromí

1. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údaju podle cl. 4 bod 7 narízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osob pri zpracování osobních údaju a o volném pohybu techto údaju (dále jen: "GDPR") je spolecnost Red Roof s.r.o. IC 24194298 se sídlem Pavla Beneše 750/8, 199 00 Praha 9 (dále jen "správce").
 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Pavla Beneše 750/8, 199 00 Praha 9, Ceská Republika, e-mail: info@tutorka.cz.
 3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze prímo ci neprímo identifikovat, zejména odkazem na urcitý identifikátor, napríklad jméno, identifikacní císlo, lokacní údaje, sítový identifikátor nebo jeden nebo více specifických prvku fyzické, fyziologické, genetické, mentální, ekonomické, kulturní nebo spolecenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval poverence pro ochranu osobních údaju

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údaju

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl / a nebo osobní údaje, které správce získal na základe plnení Vašich požadavku inzerce doucování.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikacní a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnení smlouvy.
 3. V prípade, že se u nás registrujete pres své konto na sociální síti Facebook poskytne nám Facebook vaše osobní údaje. Osobní údaje jsme oprávnen zpracovávat i bez Vašeho souhlasu z duvodu, že tyto údaje jsou nezbytné pro plnení smlouvy. Další osobní údaje nezpracováváme, máme k nim však prístup. Sdílení techto údaju mezi námi a produktu mužete kdykoliv ukoncit.
 4. Zpracování vašich osobních údaju pro jiné úcely je možné pouze s vaším souhlasem nebo v prípade oprávneného zájmu.
 5. Cookies: Behem používání Internetové stránky se do zarízení (pocítac, tablet, mobilní telefon atd.) Stahují malé soubory, tzv. Cookies. Cookies se používají k identifikaci prohlížece (typ prohlížece, internetovou adresu, ze které se uživatel pripojil na internetovou stránku, operacní systém zarízení a IP adresa zarízení) na konkrétním zarízení, tz. že neslouží k identifikaci jednotlivých osob.
 6. Pro zobrazování relevantnejších reklam jsou nekteré cookies stanoveny reklamním systémem tretích stran, jako je Google Adsense. Toto je možné vypnout v úctu Google, i když v takovém prípade je možné, že nekteré funkce stránky nebudou funkcní.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údaju

 1. Zákonným duvodem zpracování osobních údaju je:
  • plnení smlouvy mezi Vámi a správcem podle cl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený zájem správce na poskytování prímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdelení a newsletteru) podle cl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro úcely poskytování prímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdelení a newsletteru) podle cl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona c. 480/2004 Sb., O nekterých službách informacní spolecnosti v prípade, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby
 2. Účelem zpracování osobních údaju je:
  • vybavení Vašich požadavku na inzerci a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; pri požadavku na inzerci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspešné vyrízení požadavku (jméno a kontakt), poskytnutí osobních údaju je nutným požadavkem pro uzavrení a plnení smlouvy, bez poskytnutí osobních údaju není možné smlouvu uzavrít ci její ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdelení a cinení dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu cl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl / a svuj výslovný souhlas.

4. Doba uchovávání údaju

 1. Správce uchovává osobní údaje:
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatnování nároku z techto smluvních vztahu (po dobu 10 let od ukoncení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údaju pro úcely marketingu, nejdéle 5 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základe souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údaju správce osobní údaje vymaže.

5. Príjemci osobních údaju (subdodavatelé správce)

 1. Príjemci osobních údaju jsou osoby zajištující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu predat osobní údaje do tretí zeme (do zeme mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 3. Provozované služby, zajištující marketingové a podpurné služby
  • Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu
  • Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu

6. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na prístup ke svým osobním údajum podle cl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údaju podle cl. 16 GDPR, prípadne omezení zpracování podle cl. 18 GDPR,
  • právo na vymazání osobních údaju podle cl. 17 GDPR,
  • právo namítat proti zpracování podle cl. 21 GDPR,
  • právo na prenositelnost údaju podle cl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním; odvolat souhlas mužete písemne nebo elektronicky, na adresu nebo email správce uvedený v cl. I., bod 2. techto podmínek. Odvolat souhlas mužete kdykoliv ve svém vlastním profilu (úctu) uživatele.
 2. Dále máte právo podat stížnost na Úradu pro ochranu osobních údaju v prípade, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údaju.

7. Podmínky zabezpecení osobních údaju

 1. Správce prohlašuje, že prijal všechna vhodná technická a organizacní opatrení k zajištení osobních údaju.
 2. Správce prijal technická opatrení k zajištení datových úložišt a úložišt osobních údaju, zejména zabezpeceného / šifrovaného prístupu na web, šifrování hesel zákazníku v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajum mají prístup pouze jím poverené osoby.

8. Záverecná ustanovení

 1. Registrací na portálu tutorka.cz potvrzujete, že jste seznámen / a s podmínkami ochrany osobních údaju, a že je v celém rozsahu prijímáte.
 2. Správce je oprávnen tyto podmínky zmenit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údaju správce zverejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají úcinnosti dnem 1.3.2020